ساليان سال است كه مسئله قبول ولايت عهدي از طرف امام رضا عليه السلام مورد سؤال شيعه و سني و البته غير مسلمانان است.
چرا حضرت رضا عليه آلاف تهيت و الثناء مجبور به پذيرش ولايت عهدي مامون شد؟
به گفته نويسنده ي كتاب امام رضا (ع) در رزم گاه اديان چاپ مسجد مقدس جمكران كه در صفحات 80 تا 82 به اين مقوله پرداخته است ،اينكه مامون با خباثت امام را مجبور به پذيرش ولايت عهدي كرد و مناظرات علمي را براي او مهيا ساخت فقط به اين دليل نبود كه ميخواست او را مقهور كند و بدين وسيله از ارج و قرب او در نزد مردم بكاهد. بلكه چون مشرق زمين و شرق حكومت اسلامي ميدان جنگ اديان و فرق گوناگون بود او حضرت را مجبور كرد كه به عنوان وليعهد حكومت اسلامي به مبارزه كلامي با مخالفان بپردازد.
گزيده اي از اين كتاب را مطالعه كنيم:

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1 · 2

موضوعات: امام رضا عليه السلام  لینک ثابت